Podmínky spolupráce

S většinou svých klientů mám vřelé a přátelské vztahy a klientům se snažím vycházet vstříc, ale za ta léta na volné noze jsem se bohužel nevyhnula i méně příjemným zkušenostem s klienty a proto bych potenciální klienty ráda předem seznámila s podmínkami vzájemné spolupráce, aby nedošlo k rozčarování či nedorozumění týkající se poskytovaných služeb.

Potencionálním klientům nabízím možnost bezplatné telefonické konzultace či videohovoru v délce 15 minut, během které mi představíte svůj projekt a cíle, kterých chcete dosáhnout a vysvětlíme si podmínky spolupráce. Na základě telefonického rozhovoru posoudíme, jestli by byla spolupráce přínosná pro obě strany a jestli se shodneme na podmínkách spolupráce, platebních podmínkách a termínu dokončení projektu. Další podrobnosti případně doladíme prostřednictvím krátkého dotazníku a elektronické pošty.

Zadání, specifikaci a požadavky ohledně zpracování zadaného projektu ze strany klienta požaduji zaslat vždy emailem. Stejně tak vyžaduji písemné potvrzení případných změn či nových požadavků i po telefonické dohodě.

V případě zájmu ze strany klienta může proběhnout osobní schůzka. Na osobních schůzkách odpovídám na dotazy týkající se stávajících webových stránek a hodnotím úroveň poskytovaných služeb a jsem dotazována na konkrétní doporučení, jak poskytované služby a webové stránky zlepšit. Potencionálního klienta zajímají možnosti online marketingu, výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů. doporučení konkrétních nástrojů a marketingové strategie, výše počáteční investice a potencionální přínos, který pro klienta investice může mít. Jelikož se osobní jednání vždy týká poradenství, ze kterého bude prospekt těžit i bez případného navázání budoucí spolupráce, poskytuji ho výhradně jako placenou službu.

Expresní zpracování je možné pouze za příplatek. Za expresní zpracování považuji projekt, jehož požadový termín dokončení je kratší než standardní časový rámec pro zpracování projektu, jehož zpracování vyžaduje přesunutí nebo odložení současných projektů a jehož včasné dokončení zahranuje práci přesčas a o víkendu. Freelancer má zakázky zpravidla naplánované na několik týdnů dopředu, zatímco 9 z 10 zákazníků požaduje včerejší zpracování dnes zadané zakázky. Z podstaty věci není možné vyhovět všem a úkoly plnit ze dne na den.

Žádost o přednostní zpracování projektu je nadstandardní služba, která je sama o sobě stresující a přináší s sebou vysokou míru nepohodlí. Při přijetí zakázky na poslední chvíli je nutné upravit pracovní harmonogram a aby nedošlo k nedodržení termínu u trpělivých a zodpovědných klientů, kteří zakázky zadávají s dostatečným časovým přestihem, je nutné odložit osobní plány, pracovat přesčas, dlouho do noci i o víkendech. Pokud by bylo nutné posunout termín dokončení jiného projektu, což je možné pouze se souhlasem klienta a výměnou za slevu, bude tato částka vyfakturována objednateli urgentní zakázky spolu s expresním poplatkem.

Termín dokončení projektu je závazný pouze za předpokladu, že poklady k projektu předáte v předem domluveném termínu. Pokud termín nedodržíte, začnu pracovat na zakázce, ke které budu mít kompletní dokumentaci a zpracování Vašeho projektu se tak může pozdržet o 4-6 týdnů.
V ceně služeb není zahrnuta kontrola dodaných textů. Kontrolu pravopisu, gramatiky, interpunkce, překlepů ani stylistiky neposkytuji. Texty budou nahrány v přesném znění, ve kterém mi je dodáte. Máte-li zájem o korekturu, musíte se obrátit na povolanou a v tomto oboru vzdělanou osobu, tedy korektora.
V ceně tvorby webových stránek není zahrnuta jejich budoucí údržba, pravidelné zálohování či případná obnova webu ze zálohy. Technickou podporu, dodatečné úpravy webových stránek a aktualizaci údajů poskytuji pouze jako zpoplatněné služby a doživotní údržba webu není zahrnuta v ceně tvorby.

V případě požadavku na změny v průběhu zpracovávání zakázky nebo rozšíření původního zadání, bude požadavek realizován pouze po odsouhlasení odhadovaných nákladů na realizaci změn, které nebyly započteny v původní kalkukaci a akceptaci nového termínu zhotovení.
Ke každému projektu je nutné uzavřít písemnou smlouvu. Práva duševního vlastnictví k předanému dílu budou klientovi postoupena až po úplném a celkovém zaplacení všech faktur. Splatnost faktury je 14 dnů a v případě prodlení s úhradou bude klientovi účtována smluvní pokuta dle smluvních podmínek.
Za projekty, které jsou ze strany klienta neočekávaně ukončeny nebo v jejichž realizaci si klient nadále nepřeje pokračovat, účtuji storno poplatky. Jedná se o úhradu za již odvedenou práci a vynaložené výdaje, případně procentuální sazbu u projektů s předem domluvenou cenou + pokutu dle smluvních podmínek.

Jelikož nejsem robot ani lékař, který zachraňuje lidské životy bez ohledu na denní dobu a den v týdnu, nejsem mimo obvyklou pracovní dobu k zastižení a v rámci zachování duševního pohody a zdraví pracovní záležitosti neřeším.
Práce, která není zohledněna v cenové nabídce, bude naúčtována. Jedná se např. o osobní schůzky, dlouhé telefonické hovory, zodpovídání řady dotazů prostřednictvím emailu, zjišťování potřebných informací k projektu, úprava fotografií atd.
Pokud se v průběhu zpracovávání projektu změní zadání, původní rozsah domluvených prací nebo se objeví požadavky na změny a revize z důvodu změn z podnětu objednavatele, zvýší se také konečná cena za zpracování projektu.

Právní poradenství neposkytuji. Objednatel je povinen informovat se o všech zákonných i jiných povinnostech souvisejících s provozovem webové stránky či e-shopu a dodat veškeré podklady, např. prohlášení o ochraně osobních údajů.
Objednatel prohlašuje, že má oprávnění k užití veškerých předaných podkladů, kterými jsou zejména grafické a textové materiály (loga, fotografie, texty atd.) a užitím materiálů neporušuje autorský zákon ani vlastnické právo.
Pokud se v průběhu zpracovávání projektu změní zadání, původní rozsah domluvených prací nebo se objeví požadavky na změny a revize z podnětu objednavatele, zvýší se také konečná cena za zpracování projektu.