Informace o spolupráci

Protože si zakládám na přátelském a férovém přístupu a transparentnosti, chtěla bych tímto potenciální klienty předem seznámit s podmínkami vzájemné spolupráce, aby nedošlo k pozdějšímu rozčarování či nedorozumění týkající se poskytovaných služeb.

PROCES SPOLUPRÁCE

Jak probíhá spolupráce

Potencionálním klientům nabízím možnost bezplatné telefonické konzultace či videohovoru v délce 15 minut, během které mi představíte svůj projekt a cíle, kterých chcete dosáhnout a vysvětlíme si podmínky spolupráce. Na základě telefonického rozhovoru posoudíme, jestli by byla spolupráce přínosná pro obě strany a jestli je požadovaný termínu dokončení projektu realistický. Další podrobnosti případně doladíme prostřednictvím krátkého dotazníku a elektronické pošty.

Cenovou nabídku zasílám až po podrobné specifikaci projektu a požadavků. Pokud nebudu vědět, co si přesně přejete zpracovat a v jakém rozsahu, tak nemohu odhadnout náročnost projektu ani čas potřebný na zpracování. Cena automobilů se také zásadně liší v závislosti na značce, typu a konkrétní výbavě :)

Zadání, specifikaci a požadavky ohledně zpracování zadaného projektu ze strany klienta požaduji zaslat vždy emailem. Stejně tak vyžaduji písemné potvrzení případných změn či nových požadavků i po telefonické dohodě.

 

V případě zájmu ze strany klienta může proběhnout osobní schůzka. Na osobních schůzkách odpovídám na dotazy týkající se stávajících webových stránek, hodnotím úroveň poskytovaných služeb a jsem dotazována na konkrétní doporučení, jak poskytované služby a webové stránky zlepšit. Potencionálního klienta zajímají možnosti online marketingu, výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů, doporučení konkrétních nástrojů a marketingové strategie, výše počáteční investice a potencionální přínos, který pro klienta investice může mít. Jelikož se osobní jednání vždy týká poradenství, ze kterého bude prospekt těžit i bez případného navázání budoucí spolupráce, poskytuji ho výhradně jako placenou službu.

CO (NE)OČEKÁVAT OD SPOLUPRÁCE

Podmínky spolupráce

Expresní zpracování je možné pouze za příplatek. Za expresní zpracování považuji projekt, jehož požadový termín dokončení je kratší než standardní časový rámec, projekt jehož zpracování vyžaduje přesunutí nebo odložení současných projektů a nebo jehož včasné dokončení zahranuje práci přesčas a o víkendu. Freelancer má zakázky zpravidla naplánované na několik týdnů dopředu, zatímco 9 z 10 zákazníků požaduje včerejší zpracování dnes zadané zakázky. Z podstaty věci není možné vyhovět všem a úkoly plnit ze dne na den.

Žádost o přednostní zpracování projektu je nadstandardní služba, která je sama o sobě stresující a přináší s sebou vysokou míru nepohodlí. Při přijetí zakázky na poslední chvíli je nutné upravit pracovní harmonogram a aby nedošlo k nedodržení termínu u trpělivých a zodpovědných klientů, kteří zakázky zadávají s dostatečným časovým přestihem, je nutné odložit osobní plány, pracovat přesčas, dlouho do noci i o víkendech. Pokud by bylo nutné posunout termín dokončení jiného projektu, což je možné pouze se souhlasem klienta a výměnou za slevu, bude tato částka vyfakturována objednateli urgentní zakázky spolu s expresním poplatkem.

Termín dokončení projektu je závazný, pokud kompletní poklady k projektu předáte ve stanoveném termínu. V případě nedodržení termínu z Vaší strany se zpracování projektu může pozdržet až o 4-6 týdnů. Žádosti o korekci zhotovených webových stránek odeslaných k připomínkám zpracuji do 5 pracovních dnů.
V ceně služeb není zahrnuta kontrola dodaných textů. Kontrolu pravopisu, gramatiky, interpunkce, překlepů ani stylistiky neposkytuji. Texty budou nahrány v přesném znění, ve kterém mi je dodáte. Máte-li zájem o korekturu, musíte se obrátit na povolanou a v tomto oboru vzdělanou osobu, tedy na korektora.
V ceně tvorby webových stránek není zahrnuta jejich budoucí údržba, pravidelné zálohování či případná obnova webu ze zálohy. Technickou podporu, dodatečné úpravy webových stránek a aktualizaci údajů poskytuji pouze jako zpoplatněné služby a doživotní údržba webu není zahrnuta v ceně jeho tvorby.

V případě požadavku na změny v průběhu zpracovávání zakázky nebo rozšíření původního zadání, bude požadavek realizován pouze po odsouhlasení odhadovaných nákladů na realizaci změn, které nebyly započteny v původní kalkukaci a akceptaci nového termínu zhotovení.

Ke každému projektu je nutné uzavřít písemnou smlouvu. Práva duševního vlastnictví k předanému dílu budou klientovi postoupena až po úplném a celkovém zaplacení všech faktur. Splatnost faktury je 14 dnů a v případě prodlení s úhradou bude klientovi účtována smluvní pokuta.
Za projekty, které jsou ze strany klienta neočekávaně ukončeny nebo v jejichž realizaci si klient nadále nepřeje pokračovat, účtuji storno poplatky. Jedná se o úhradu za již odvedenou práci a vynaložené výdaje, případně procentuální sazbu u projektů s předem domluvenou cenou + pokutu.
V rámci zachování psychické pohody a duševního zdraví se projektům věnuji ve standardní pracovní době a mimo ni pracovní hovory ani korespondenci nevyřizuji. V urgentních a neodkladných případech prosím o zaslání SMS ohledně vašeho požadavku.
V naléhavých a neodkladných případech je možné domluvit se na okamžitém řešení urgentního požadavku i mimo běžnou pracovní dobu. Za urgentní zakázky účtuji poplatek za expresní zpracování a práci mimo pracovní dobu. 
Veškeré práce, které nejsou zohledněny v cenové nabídce, budou naúčtovány dle platného ceníku. Jedná se zejména o osobní schůzky, zjišťování potřebných informací k projektům, úprava fotografií, opakované revize a změny atd.
Pokud se v průběhu zpracovávání projektu změní zadání, původní rozsah domluvených prací se zvýší nebo se objeví požadavky na změny a revize z důvodu změn z podnětu objednavatele, zvýší se také konečná cena za zpracování projektu.
Objednatel prohlašuje, že má oprávnění k užití veškerých předaných podkladů, kterými jsou zejména grafické a textové materiály (loga, fotografie, texty atd.) a užitím materiálů neporušuje autorský zákon ani právo duševního vlastnictví.
Právní poradenství neposkytuji. Objednatel je povinen informovat se o všech zákonných i jiných povinnostech souvisejících s provozovem webové stránky či e-shopu a dodat veškeré podklady, např. prohlášení o ochraně osobních údajů.
Dlouhé a opakované telefonické hovory či zodpovídání řady dotazů prostřednictvím emailu ohledně marketingové strategie je považováno za konzultaci mimo standardní rámec zpracování projektu a jedná se o zpoplatněnou službu.
Objednatel byl poučen o bezpečnostním riziku, které se týká webových stránek vytvořených pomocí redakčního systému WordPress, pokud nebude jádro WordPressu, nainstalované pluginy a šablony, pravidelně aktualizovat.
Objednatel byl poučen o nutnosti pravidelného zálohování webových stránek i databáze před každou aktualizací systému nebo instalací nových nástrojů a také po každé změně či aktualizaci obsahu webových stránek.
Objednatel prohlašuje, že si je vědom bezpečnostních rizik, které se týkají užívání redakčního systému WordPress. Zpracovatel neodpovídá za nástroje třetích stran, jejich bezpečnost ani budoucí kompatibilitu. Jedná se zejména o jádro redakčního systému WordPress, nainstalované pluginy a použité šablony. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nemůže zaručit budoucí kompatibilitu jednotlivých částí systému a po aktualizaci některé části webových stránek (jádra WordPressu, pluginu či šablony) nebo během instalace nových nástrojů (pluginu či šablony) či po instalaci může dojít ke konfliktu verzí či jednotlivých součástí systému, které mohou způsobit nefunkčnost webových stránek nebo jejich částí.
Objednáním služby, poradenství, konzultace či kurzu souhlasíte se zveřejněním realizace na seznamu referencí v sekci klienti, portfolio a reference v písemné i grafická podobě v rozsahu jméno a příjmení či název společnosti, vizuálního vyobrazení (loga, fotografie webu, video záznamu), písemného názoru či reference a obecných informací o poskytnutých službách na internetových stránkách/propagačních materiálech dodavatele.